Alapszabály

DINAMIKUS RÖVIDTERÁPIÁS EGYESÜLET ÉS ALKOTÓ MŰHELY (DREAM) 

Alapszabály, melyet az 1993. február 12. napján megtartott alakuló ülésen a jelen lévő alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján fogadtak el és amely Egyesületet a Baranya Megyei Bíróság 986/1993. számon nyilvántartásba vett (új nyilvántartási szám: 02-02-0000986).

A közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseire figyelemmel az Egyesület - módosításokat is tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt – Alapszabályát az alábbi tatalommal fogadta el.

A 2023. május 18. napján elfogadott módosításokat (módosított rendelkezéseket) az Alapszabály vastag dőlt betűszedéssel jelezve kiemelt módon jelöli.

1. Név: Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotó Műhely (DREAM)

2. Székhely: 7624 Pécs, Szent István tér 17.

3. Vezető tisztségviselők:

Elnök:
Standovár Ágnes
A megválasztás időpontja: 2022. december 09., határozott 4 éves időtartam, 2026. december 09. napjáig.

Vezetőségi tagok:

Zilahi Tímea (gazdasági titkár)
A megválasztás időpontja: 2022. december 09., határozott 4 éves időtartam, 2026. december 09. napjáig.

dr. Nagy Ágnes (adminisztratív titkár)
A megválasztás időpontja: 2022. december 09., határozott 4 éves időtartam, 2026. december 09. napjáig.

dr. Varga Éva Júlia (tanulmányi felelős)
A megválasztás időpontja: 2022. december 09., határozott 4 éves időtartam, 2026. december 09. napjáig.

I. Célok

A Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotó Műhely önkormányzattal rendelkező, önálló jogi személyként működő társadalmi szervezet, amely az alapszabályában meghatározott célra alakult, nyilvántartással rendelkezik, és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

A Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotó Műhely alapító tagja a Pszichoterápiás Tanács Szövetségnek.

A közösség célja:

A rövid dinamikus pszichoterápiát folytató pszichoterapeuták tömörítése, érdekeik és szakmai igényeik védelme, képviselete. A módszer-specifikus dinamikus rövidterápia professzionális tartalmának, diszciplináris kereteinek, elméleti hátterének, klinikai alkalmazásának és indikációs területének a meghatározása. A szakemberképzés minőségi kritériumainak kidolgozása. Nyilvános képzési rendszer, képzési rend, áttekinthető képzési szintek és a minősítés menetének kialakítása. A szakemberek képzése és továbbképzése. Tudományos rendezvények szervezése. Tudományos tevékenység, kutatás. A dinamikus rövidterápia módszertani és technikai fejlődésének elősegítése. A szakterület rangjának képviselete a társszakmák és a szélesebb közvélemény előtt.

II. Tevékenysége

Munkakapcsolatot épít ki a szakterület legalább egy nemzetközi viszonylatban mérvadó szervezetével, bekapcsolódva ezzel a szakterület nemzetközi rendszerébe.
Kapcsolatot létesít mindazon állami, civil és gazdálkodó szervezetekkel, melyek befolyásolják a célok megvalósítását.

Véleményező és javaslattevő szerepet vállal a dinamikus rövidterápiával kezelhető klienseket és a velük foglalkozó szakembereket érintő döntésekben.
Szakmai etikai kódexet állít össze.
Gazdasági tevékenységet folytathat céljai elérése érdekében.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

III. Feladatok

Működéshez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket biztosítja.
A tagokat és a kompetencia körébe tartozó klienseket érintő kérdésekben véleményt nyilvánít, érdekvédelmi tevékenységet folytat.
Az Egyesületi célok megvalósítása érdekében az Egyesületen belül alegységeket működtethet.
Biztosítja a dinamikus rövidterápiával foglalkozó szakemberek szakmai képzését illetve továbbképzését, megfogalmazza a szakemberektől elvárt szakmai követelményeket.
Tudományos rendezvényeket szervez.
Kutatásokat, szakmai megbeszéléseket, publikációkat ösztönöz, szakkönyv kiadását támogatja - emelve a szakterület színvonalát.
Követi a szakterülettel kapcsolatos hazai és külföldi eredményeket, azokat szakmai körökben terjeszti.

IV. Tagság

1. Az Egyesület tagja lehet bármely természetes személy, aki az Egyesület célkitűzésével egyetértésben részt kíván venni az Egyesület munkájában és az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

2. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az, aki az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában különleges érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tagokról az Egyesület nyilvántartást vezet. Tiszteletbeli tagok felvételét a Vezetőség terjeszti a Közgyűlés elé.

3. A tagság a belépési kérelmek Vezetőség általi elfogadásával, továbbá az éves tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésével keletkezik. Tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak van helye, melyet a Közgyűléshez kell benyújtani az elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezés tárgyában a Közgyűlés határozattal dönt 8 napon belül.

4. Tagság megszűnésének esetei:

a) kizárással,
b) a tag halálával vagy a tag jogutód nélküli megszűnésével,
c) a Vezetőséghez intézett írásbeli nyilatkozattal (kilépési szándéknyilatkozat), amely esetben a

bejelentés ténye minden további eljárás nélkül megszünteti a tagságot.

5. Amennyiben a tag jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten megsérti a Közgyűlés kizárási eljárási folytathat le. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal írásban közölni kell.

6. Kizárási eljárás: Ha a tag tagdíját az esedékességtől számított két hónapon belül nem teljesíti, illetve amennyiben a tag súlyosan vagy ismételten jogszabályban, etikai kódexben, Egyesületi Alapszabályban, Közgyűlési határozatban foglaltakat megsérti, az érintett tagot az Etikai Bizottság meghallgatja. Az Etikai Bizottság a meghallgatásról, a rendelkezésre álló bizonyítékokról, azok súlyozásáról írásban véleményt terjeszt a Vezetőség elé. Az eljárás alá vont tag meghallgatása után a Vezetőség 50% + 1 szavazattöbbséggel dönt. A Vezetőség vagy kizárja a tagot az Egyesületből vagy, amennyiben a fennálló bizonyítékok alapján minden kétséget kizáróan nem bizonyítható a tag szabálysértése, engedélyezi az Egyesületben való továbbműködését. A Vezetőségnek a kizárási eljárás minden szakaszáról jegyzőkönyvet kell készítenie.

7. Vezető tisztségviselői jogviszony határozott időtartamra, 4 évre jön létre. Vezető tisztségviselőket a Közgyűlés tagjai maguk közül választja egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a vezető tisztségviselő visszahívása. A Közgyűlés az összes tag 2/3-os szótöbbséggel hozott határozatával jogosult visszahívni tisztségéből a vezető tisztségviselőt.

V. Tagok jogai és kötelezettségei

Minden tagnak joga van a Vezetőség által meghatározott feltételek mellett az Egyesület programjain részt venni, a Közgyűlésen szavazni, továbbá véleményt nyilvánítani.

Ha az Egyesület Alapszabálya tiszteletbeli tagságot hoz létre, úgy az ilyen tagot az egyesület tagjai választják meg e tagságra. A tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.

A tagot az Egyesület Közgyűlésén szavazati jog illeti meg, és bármely tisztségére választhatók. A jogi személy tagok nevében jogok és kötelezettségek gyakorlására a nyilvántartásba bejegyzett képviselő vagy az általa meghatalmazott személy jogosult, illetve köteles. Az Egyesület tagja, jogi személy tag esetén a jogi személy vezető tisztségviselője kérheti a bíróságtól a jogszabálysértő, vagy létesítő okiratba ütköző határozat hatályon kívül helyezését.

A tagok kötelesek az Egyesület munkájában, a közösség építésében és a kapcsolatok ápolásában részt venni, az Egyesület érdekeit lehetőség szerint előmozdítani, és mind azt kikerülni, ami által a szervezet hitelén és céljain csorba eshetne. Köteles az Egyesület szerveinek szabályait és határozatait betartani, a tagdíjat megfizetni. Az Egyesület tagja a tagdíjat tárgyév május 31. napjáig két évre előre fizeti meg. Évközi belépéskor a belépést követő 30. napig köteles megfizetni a tárgyévi tagdíjat. A tagok kötelesek támogató munkájukat szakmai körültekintéssel végezni, elősegíteni az Egyesület pozitív megítélését, korrekt tájékoztatással és tanácsadással segíteni a tagokat és a még nem tag érdeklődőket döntéseikben. Kötelesek az Egyesület működéséhez szükséges információkat rendelkezésre bocsátani, az Egyesülettől vagy annak közvetítésével érkezett üzleti titkokat megőrizni.

Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét.

I. DREAM testületi szervei:

a/ a Közgyűlés,
b/ a Vezetőség,
c/ az Etikai Bizottság,
d/ a Tanulmányi Bizottság.

II. DREAM tisztségviselői:

VI. Szervezeti felépítés

a/ Elnök,
b/ Titkárok (adminisztratív titkár és gazdasági titkár) c/ Tanulmányi bizottság vezetője
e/ Etikai bizottság vezetője

Összeférhetetlenségi szabályok:

A 2011. évi CLXXV törvény 38.§ (1) bekezdése alapján a döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pont) a határozat alapján: kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

I/a. Közgyűlés

A Közgyűlés az Egyesület legfelsőbb szerve. A Vezetőség meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze legalább évente egyszer. A meghívónak tartalmaznia kell a jogi személy nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét. Az időpontról a tagokat 15 nappal a Közgyűlés előtt értesíteni kell, ami a napirendi pontok pontos megjelölésével írásban történik. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy az egyesület céljainak elérése veszélybe került. A fent részletezett bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. A Közgyűlést levezető elnök a mindenkori ügyvezető, annak akadályoztatása esetén pedig az egyik vezetőséi tag. Szavazatszámláló bizottság 3 főből áll, akiket a jelenlévő tagok maguk közül a Közgyűlés megtartását megelőzően egyszerű szótöbbséggel választanak. A szavazatszámlálók egyben a jegyzőkönyv hitelesítők is. A Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőt alkalmaz. Szavazategyenlőség esetén meg kell ismételni a szavazást. Legfeljebb egy alkalommal lehet ismételt szavazást tartani. Ha az ismételt szavazás alkalmával szavazategyenlőség lesz ismételten, abban az esetben az adott ülésen elvetettnek kell tekinteni a határozati javaslatot. A Közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a Közgyűlés összehívására jogosult Vezetőség által meghívottak és az alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

A Közgyűlés a közösséget érintő valamennyi kérdésben dönthet.

Kizárólagos hatáskörrel dönt:

 • az alapszabály módosításában,

 • az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározásában,

 • az Elnök megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapításában,

 • az éves költségvetés elfogadásában,

 • az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló

  jelentésének – elfogadásában,

 • a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása körében, ha a vezető tisztségviselő azEgyesülettel munkaviszonyban áll,

 • a jelenlegi és korábbi Egyesületi tagok, a Vezető tisztségviselők vagy más Egyesületi szervek tagjai

  elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntésben,

 • a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapításában, és

 • a végelszámoló kijelölésében.

  Egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más Egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntéshozatalban.
  A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza nyílt vagy titkos szavazással. Nyílt szavazás esetén kézfeltartással, titkos szavazás esetén pedig írásban szavaznak a szavazásra jogosultak. Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló Közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele személyesen jelen van. Erre a körülményre a meghívóban fel kell hívni a figyelmet.

  Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, 15 perccel későbbi időpontra változatlan napirenddel ismételt Közgyűlést kell összehívni. Az ismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, azonban ezen jogkövetkezményre a Közgyűlésre szóló meghívóban szintén fel kell hívni az érintettek figyelmét.

  Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a Közgyűlés napirendjén szerepelnek. A Közgyűlés választja meg, váltja le és menti fel a Vezetőség tagjait. A megválasztáshoz a szavazatok több, mint 50%-a szükséges. Amennyiben a jelöltek az első fordulóban nem érik el szükséges többséget, pótválasztás következik, melyben az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott két jelölt vesz részt. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha azt a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, vagy ha a bíróság azt elrendeli. A rendkívüli Közgyűlés időpontját 30 napon belülre kell kitűzni.

  A Közgyűlést az elnök vagy helyettese vezeti le.
  A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A hozott döntéseket, az elnöknek az érintettekkel írásban igazolható módon kell közölni. Amennyiben a teljes tagságot érintő döntés született, az Egyesület "Körlevelében" kell közzétenni. A jegyzőkönyv és annak mellékletei nem selejtezhetők.

  Ez esetben a tag részvétele a Közgyűlésre szóló meghívóban meghatározott, valós idejű kapcsolatot lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz segítségével történik, amely a tagok közötti kölcsönös párbeszédet és kommunikációt korlátozás nélkül lehetővé teszi, és amelynek használata során biztosított a Közgyűlésen résztvevők személyének megállapítása.

  A közgyűlésre meghívott illetve tanácskozási joggal részt vevő számára szavazási és hozzászólási lehetőség nélküli elektronikus kapcsolódási lehetőséget kell biztosítani a hírközlő eszközhöz.
  A tagok (meghívottak, tanácskozási joggal rendelkezők) személyazonosságát az egyesület elnöke a közgyűlés megnyitása előtt azonosítja és ellenőrzi, a közvetített képmás, illetve hang alapján, illetve nyilvántartott adataik egyeztetésével. A tag személyazonossága ellenőrzésének megtörténtét valamint személyét a közgyűlésről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

  A közgyűlésen a tagok az őket megillető felszólalási és javaslattételi jogukat elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével gyakorolják. A tagok irányába való kép- és hangtovábbítás nem függeszthető fel.
  A tagok az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével adják le szavazatukat. A szavazás eredményét a levezető elnök állapítja meg. A szavazás eredményének megállapítását a közgyűlésről készített jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

  Amennyiben valamennyi tag elektronikus hírközlő eszköz útján vesz részt a közgyűlésen, az elhangzottakat és a hozott határozatokat a Közgyűlésen erre megválasztott jegyzőkönyvvezető ebben az esetben is köteles írásban rögzíteni hiteles módon. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és kettő hitelesítő választására ebben az esetben is szükség van és a Közgyűlés megtartására vonatkozó szabályokat is értelemszerűen alkalmazni kell.

A tag a közgyűlés ülésén tagsági jogait személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök

igénybevételével is gyakorolhatja.

A meghívóban a közgyűlés helyszíne mellett a kapcsolatot biztosító alkalmazást valamint a csatlakozáshoz

szükséges linket és egyéb, a csatlakozásra vonatkozó információkat is közölni kell a tagokkal.

I/b. Vezetőség

A Vezetőség az Elnökből, továbbá a Gazdasági- és Adminisztratív Titkárból valamint a Tanulmányi felelősből (vezetőségi tagok) áll.

A Vezetőség az Egyesület operatív végrehajtó szerve, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével bármely, az Egyesületet érintő kérdés eldöntésére jogosult.
A Vezetőség szervezi, koordinálja, irányítja az Egyesület tevékenységét, biztosítja az Egyesületi szervek működését, közvetlen kapcsolatot tart fenn más egyesületekkel, szervezetekkel, elősegíti a hazai, külföldi és nemzetközi együttműködést.

A Vezetőség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a Közgyűlések közötti időben.
A Vezetőség tagjait a Közgyűlés választja tagjai köréből egyszerű szótöbbséggel négy évre.
A Vezetőség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik.
A Vezetőséget az Elnök hívja össze írásban, a napirendi pontok megjelölésével az ülés előtt legalább 5 nappal.
A Vezetőség határozatképes, ha tagjainak 50%-a jelen van. Határozatképtelenség esetén, 5 percen belüli időpontra változatlan feltételek mellett új Vezetőségi ülést kell összehívni.
A Vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, nyílt szavazással. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szava dönt.
A Vezetőség ülései nyíltak, de lehetőség van zártkörű megtartására is, amennyiben azt bármely Vezetőségi tag kéri.
A Vezetőség üléséről a nyilvánosságot ki lehet zárni – a zárt ülésről a Vezetőség határozattal dönt – ha a tárgyalt napirend személyes adatokat vagy személyiségi jogokat érint.
A Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pont) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A Vezetőség feladata:

 • a Közgyűlés és saját határozatainak végrehajtása,

 • a költségvetés összeállítása, beszámolók, a költségvetési elszámolások elkészítése,

 • kapcsolatok építése és fenntartása más civil szervezetekkel, állami szervekkel,

 • a Közgyűlés üléseinek előkészítése és összehívása,

 • az elérhető anyagi források felkutatása, megszerzése,

 • a szervezet vagyonának kezelése,

 • a szervezet propagálása, a közvélemény alakítása,

 • a Vezetőség gyakorolja a munkáltatói jogokat az Egyesülettel munkaviszonyban vagy megbízási

  viszonyban állókkal szemben,

 • az Elnök munkájának ellenőrzése, koordinálása, véleményezése.

  Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik

  a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
  c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
  d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

  e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
  f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
  g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

  h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
  i) a tagság nyilvántartása;
  j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

Az egyes vezetőségi tagok különleges feladatai:

Az Elnök önállóan ellátja az Egyesület képviseletét. Az utalványozás, az Egyesület bankszámlája felett a rendelkezés jogát a mindenkori Elnök és a Gazdasági Titkár együttesen gyakorolja. A Vezetőség tagjai a vezetőség feladatait egymás között megosztják.

I/c. Etikai Bizottság:

A Vezetőség által választott elnökből és a Vezetőség által megválasztott további tagokból áll. Az Etikai Bizottság 3 tagból áll.
Vezetőség által jóváhagyott ügyrend szerint működik. Etikai Bizottság bármely tagja kezdeményezheti az ülés összehívását. Az ülés összehívásáról és megtartásáról, napirendi pontokról az Etikai Bizottság elnöke dönt. A Bizottság igény szerint, de legalább félévente ülésezik. Az ülést a Bizottság elnöke vezeti. Jegyzőkönyvvezetőt nem alkalmaz, az ülésről hangfelvétel készül, amelyről készült jegyzőkönyvet nyolc napon belül meg kell küldeni a Vezetőségnek. Határozatképes, ha mind a három tag jelen van. Amennyiben nem határozatképes, úgy a meghirdetett időpontot követő 8 napon belül ismételt ülést kell tartani. Az Etikai Bizottság kidolgozza és rendszeresen korszerűsíti az Etikai Kódexet és az Etikai Eljárásrendet a Vezetőség határozatainak megfelelően. A felmerülő esetleges etikai vétségek kivizsgálásában aktív szerepet vállal, erről írásos beszámolót készít.

I/d. Tanulmányi Bizottság:

Tanulmányi Bizottság 3 főből, elnökből és tagokból áll, akiket a Vezetőség nevez ki határozatlan időre. A Tanulmányi Bizottság bármely tagja kezdeményezheti az ülés összehívását. Az ülés összehívásáról és megtartásáról, napirendi pontokról az elnök dönt. A Bizottság igény szerint, de legalább félévente ülésezik. Az ülést a Bizottság elnöke vezeti. Jegyzőkönyvvezetőt nem alkalmaz, az ülésről hangfelvétel készül, amelyről készült jegyzőkönyvet nyolc napon belül meg kell küldeni a Vezetőségnek. Határozatképes, ha mind a három tag jelen van. Amennyiben nem határozatképes, úgy a meghirdetett időpontot követő 8 napon belül ismételt ülést kell tartani.

Lásd II/c. pont, Tanulmányi Bizottsági tagok feladatköre:

 • kapcsolattartás oktatási intézményekkel, valamint a kiképző pszichoterapeutákkal,

 • a DREAM által végzett képzések nyilvántartása, vizsgák előkészítése, szakmai felügyelete,

 • a DREAM képzési rendjének felügyelete,

 • a DREAM tudományos programjainak összeállítása,

 • a DREAM által kezdeményezett, vagy annak a nevében induló kutatások szakmai véleményezése.

  II/a. Elnök Feladatköre:

 • a Vezetőség munkájának koordinálása,

 • a Vezetőség üléseinek összehívása, a napirendre vonatkozó javaslattétel,

 • az Egyesület önálló képviselete,

 • az Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása,

 • mindazon feladatok ellátása, amelyekkel a Közgyűlés vagy a Vezetőség megbízza.

 • Elnök az alábbi esetekben hívható vissza:

 • ha bármilyen oknál fogva három hónapot meghaladóan akadályoztatva van a tisztsége ellátásában

  vagy,

 • ha a bíróság jogerősen megállapítja bűnösségét valamely szándékosan elkövetett bűncselekmény

elkövetésében,
• ha a saját tagsági jogviszonya megszűnik.

Az Elnök írásban kérheti e tisztség alóli felmentését, amennyiben tartósan nem tudja feladatait ellátni. Ez esetben a vezetőség köteles 30 napon belül összehívni a Közgyűlést elnökválasztás céljából.

II/b. Titkárok (Gazdasági Titkár, Adminisztratív Titkár) Az Adminisztratív Titkár feladatai:

 • az Elnök konzultánsaként működik,

 • az Elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést és/vagy a Vezetőség ülését,

 • az Elnök távollétében levezeti a Vezetőségi üléseket,

 • rendszeresen beszámol a Vezetőségnek a Vezetőségi ülések között végzett munkájáról,

 • tájékoztatja a tagokat a DREAM munkájáról,

 • előkészíti a Vezetőség üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,

  azok nyilvántartását folyamatosan kezeli,

 • a Közgyűlés összehívását előkészíti,

 • a Közgyűlésen hozott határozatokat nyilvántartja, végrehajtásukat figyelemmel kíséri,

 • a DREAM tagságát nyilvántartja, tagjainak rendszeres tájékoztatást ad,

 • a DREAM weboldalát szerkeszti,

 • a DREAM adminisztrációját felügyeli és ellenőrzi.

  A Gazdasági Titkár feladatai:

 • előterjeszti az Egyesület költségvetését a Közgyűlésen,

 • felel az Egyesület gazdasági ügyeinek folyamatos végrehajtásáért,

 • felel az Egyesület ügyviteli és pénzügyi rendjéért,

 • közreműködik az éves beszámoló előkészítésében,

 • vezeti a DREAM pénzügyeinek nyilvántartását,

 • a Közgyűlési pénzügyi beszámolót elkészíti.

  Titkár az alábbi esetekben hívható vissza:

 • ha bármilyen oknál fogva három hónapot meghaladóan akadályoztatva van a tisztsége ellátásában

  vagy,

 • ha a bíróság jogerősen megállapítja bűnösségét valamely szándékosan elkövetett bűncselekmény

  elkövetésében,

 • ha a saját tagsági jogviszonya megszűnik.

  II/c. Tanulmányi bizottsági tagok feladatai:

 • a DREAM Tanulmányi Bizottságának vezetése,

 • a Tanulmányi Bizottsági ülések előkészítése, összehívása, levezetése,

 • a Tanulmányi Bizottsági üléseken hozott határozatok nyilvántartása, végrehajtásuk figyelemmel

  kísérése,

 • kapcsolattartás oktatási intézményekkel, valamint a kiképző pszichoterapeutákkal,

 • a DREAM által végzett képzések nyilvántartása, vizsgák előkészítése, szakmai felügyelete,

 • a DREAM képzési rendjének felügyelete,

 • a DREAM tudományos programjainak összeállítása,

 • a DREAM által kezdeményezett, vagy annak a nevében induló kutatások szakmai véleményezése.

II/d. Etikai bizottsági tagok feladatai:

 • Etikai kódex elkészítése, annak korszerűsítése.

 • Etikai- és fegyelmi eljárás végig vitele, felügyelete.

 • Etikai-és fegyelmi ügyekről jegyzék, valamint jegyzőkönyv vezetése.

  VII. Megszűnés

  A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl (határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett; a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli) az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

 1. a) az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, vagy

 2. b) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő Egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az Egyesület törlésével száll át az új jogosultra.

VIII. Gazdálkodás

Az Egyesület a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, civil szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható. A tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület alapítója, tagja – a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl – a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel.

Az Egyesület a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) folytathat és – célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági- vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.

Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. Az Egyesület tagdíjakból és egyéb bevételekből gazdálkodik. A tagdíj megállapításának alapja a Közgyűlés által jóváhagyott mindenkori tagdíjra vonatkozó legutolsó határozat.

Az Egyesület a kettős-könyvvitel szerint vezeti könyveit.

IX. Egyesület képviselete

Az Egyesületet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt az Elnök önállóan képviseli.

A Vezetőség az Elnök akadályoztatása esetén, ad hoc jelleggel, adhat meghatalmazást a képviselet ellátására bármely Vezetőségi tagnak.

X. Határozatok és nyilvánosság

A testületi szervek döntéseit az Adminisztratív Titkár tartja nyílván a határozatok tárában. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók, ellenzők személyét és számarányát. Az Adminisztratív Titkár gondoskodik a szervek döntéseinek az érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon.

Testületi szervek döntéseit a szervezet székhelyén megtekinthetővé kell tenni.

Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az Egyesület székhelyén előre egyezetett időpontban.

XI. Záró rendelkezések

Az alapszabályban nem rendezett kérdésben A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény illetve a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről rendelkezései az irányadók.

Az Alapszabályt az Egyesület 2023. május 18. napján tartott közgyűlésen hozott határozatokkal a következők szerint részletezve módosította

 • - 4/2023. (V.18.) közgyűlési határozattal az Alapszabály 2. pont székhely – 7624 Pécs, Szent István tér 17.

 • - 7/2023. (V.18.) közgyűlési határozattal az Alapszabály VI. fejezet 1/a. pont utolsó bekezdés – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételének lehetősége

 • - majd a 8/2023. (V.18.) közgyűlési határozatával a módosításokat is tartalmazó 2023. május 18. napján kelt egységes szerkezetű Alapszabályt egyhangúlag elfogadta.

  A 2023. május 18. napján elfogadott módosításokat (módosított rendelkezéseket) az Alapszabály vastag dőlt betűszedéssel jelezve kiemelt módon jelöli.

  Standovár Ágnes, mint az Egyesület elnöke igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Pécs, 2023. év. május hó 18. napján

Standovár Ágnes 

elnök
Dinamikus Rövidterápiás Egyesület és Alkotó Műhely (DREAM)

Create your website for free!